ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน กันทรลักษณ์วิทยา จ.ศรีสะเกษ
ที่อยู่ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ถนนดำรงสถิต ตำบลนำ้อ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110

นักเรียนชื่อ นางสาวชิดชนก บานฤทัย อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางญาตา เรืองศรีตระกูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0812650xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน