ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ธาตุนารายณ์วิทยา จ.สกลนคร
ที่อยู่ 606 ถนนนิตยาคตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร. จังหวัดสกลนคร

นักเรียนชื่อ นายสิทธิชัย โพธิ์คลัง อายุ 18 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายณัฐกร นันทะแพง เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0868525xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน