ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ปราจีนกัลยาณี จ.ปราจีนบุรี
ที่อยู่ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี ต.เมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

นักเรียนชื่อ นางสาวจิตรามาศ วันทะนะ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0821137xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน