ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน พิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
ที่อยู่ 1 หมู่8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

นักเรียนชื่อ นายยศกร ลีลาไพบูลย์ อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว

ครูชื่อ นายวิฑูรย์ เต๋มา เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0867374xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน