ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ร้อยเอ็ดวิทยาลัย จ.ร้อยเอ็ด
ที่อยู่ เลขที่ 275/14 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

นักเรียนชื่อ นายวิศรุต ขวาลำธาร อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายเดชนรสิงห์ รัตนพล เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0879542xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน