ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่
ที่อยู่ เลขที่ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.หายยา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50100

นักเรียนชื่อ นางสาวจิรชยา ไชยจินดา อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวพิมพิมล คำวงค์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0805051xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 17:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 20:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน