ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน สภาราชินี จ.ตรัง
ที่อยู่ 142 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นักเรียนชื่อ นายปรมี ปลอดภัย อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายมีชัย กิจสมพร เบอร์โทรศัพท์มือถือ 2840522xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา :00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 3 ก.ค. เวลา :00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน