ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน สมุทรสาครบูรณะ จ.สมุทรสาคร
ที่อยู่ 919 ถ.นรสิงห์ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

นักเรียนชื่อ นางสาวนฤมล พึ่งพร อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว โรคกระเพาะ และผื่นลมพิษ / ทานยา และ ทาคาลามาย

ครูชื่อ นางสาววัชชิรา วัชราภรณินทร์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0874169xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน