ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน สะเดา (ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) จ.สงขลา
ที่อยู่ 299 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา

นักเรียนชื่อ นายณัฐนันท์ นพรัตน์ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายพงษ์ศิริ วงศ์เพชรสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0859535xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 08:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (เก่า) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 14:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน