ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน
ที่อยู่ โรงเรียนส่วนบุญโญปภัมถ์ ลำพูน 12 ถ.ลำพูน - ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

นักเรียนชื่อ นายทรงธรรภ์ วงค์รัตน์ อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายประหยัด จิตอารี เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0899997xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน