ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ถนนป่าโทน ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 1300

นักเรียนชื่อ นางสาวญาณิกา เกิดพิทักษ์ อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร แพ้กุ้ง
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0909795xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน