ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ที่อยู่ เลขที่ 9 หมู่ 9 ถ.วินยานุโยค ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

นักเรียนชื่อ นางสาวอาภาสิริ พิศเพ็ง อายุ 17 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางสาวเพ็ญสินี ธงชัย เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0871695xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ไม่ทานเนื้อวัว
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน