ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน เบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี
ที่อยู่ 184/2 ถนนคีรีรัถยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

นักเรียนชื่อ นายสรวิชญ์ ชะนะโก อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นายสหัสนัยน์ อึ๊งภากรณ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0837542xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางกลับ
เดินทางกลับด้วยรถโรงเรียน หรือรถเช่า หรือรถยนต์ส่วนตัว

พิมพ์ใบชำระเงิน