ข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมชมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ (IYPT 2015)
โรงเรียน แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) จ.แม่ฮ่องสอน
ที่อยู่ 315 หมู่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58110

นักเรียนชื่อ นางสาวจิรัฐติกาล อยู่ใหม่ อายุ 16 ปี
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

ครูชื่อ นางวงเดือน สุริยวงศ์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0806272xxx
ประเภทอาหารที่ทาน ทานอาหารได้ทุกประเภท
แพ้อาหาร ไม่มี
โรคประจำตัว ไม่มี

การเดินทางมาร่วมกิจกรรม
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ลงรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 30 มิ.ย. เวลา 08:00 น.

การเดินทางกลับ
เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขึ้นรถที่ บขส. นครราชสีมา (ใหม่) วันที่ 3 ก.ค. เวลา 15:00 น.

พิมพ์ใบชำระเงิน