บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเข้าร่วมสังเกตการณ์ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์รอบสุดท้าย

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ภูมิลำเนา Confirm
1นายก้องหล้า หมื่นภูวงค์นครราชสีมาYES
2นายขันติเทิดธัญญาบุรีรัมย์YES
3นายจักรพันธ์จอมแสนปิงสมุทรปราการYES
4นายจิรภัทรเรืองศรีตระกูลศรีสะเกษYES
5นางสาวชนิกานต์นิกูลรัมย์บุรีรัมย์NO
6นายตรัยย์เดช ชุมเดชสมุทรปราการYES
7นายธรรม์พิสิษฐ์ หมั่นดีบุรีรัมย์NO
8นายธีระยุทธมะลิทองอ่างทองYES
9นายบุญญากรศรีศาศวัตกุลนครราชสีมาYES
10นายศรวิษฐ์อยู่เป็นสุขขอนแก่นYES
11นางสาวอัจฉราพรสุวรรณนครราชสีมาYES