(ปิดรับลงทะเบียนรอบนี้ เนื่องจากที่นั่งเต็ม) รายชื่อโรงเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด และชมการแข่งขันรอบที่ 1 » (28 มิ.ย. 58 )

ขอให้อาจารย์ผู้ประสานงานส่งรายชื่อครูและนักเรียน (เอกสาร word หรือ excel) ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ การแข่งขันมาที่ chang.phys@gmail.com
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด ผู้ประสานงาน Confirm ส่งรายชื่อ
Word/Excel
1 รร. เตรียมอุดมน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา IYPT2015 YES ส่งแล้ว
2 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา IYPT2015 YES ส่งแล้ว
3 ห้องเรียน วมว. รส. มทส. นครราชสีมา IYPT2015 YES ส่งแล้ว
4 บุญวัฒนา นครราชสีมา IYPT2015 YES ส่งแล้ว
5 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ IYPT2015 YES ส่งแล้ว

รายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันรอบที่ 2 » (29 มิ.ย. 58 รายงานตัวเวลา 07:00-07:30 น.)

ขอให้อาจารย์ผู้ประสานงานส่งรายชื่อครูและนักเรียน (เอกสาร word หรือ excel) ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ การแข่งขันมาที่ chang.phys@gmail.com
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด ผู้ประสานงาน จำนวน(คน) Confirm ส่งรายชื่อ
Word/Excel
1 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย น.ส.ภัทรนันท์ มูลสัน 8YES ส่งแล้ว
2 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา วิจินต์ รวมฉิมพลี 32YES ส่งแล้ว
3 สุรนารีวิทยา๒ นครราชสีมา สุรางค์ นรโภค 2YES ส่งแล้ว
4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ครูวัชราพร ฉลาด 6YES ส่งแล้ว
5 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น นายพัฒนพงษ์  พันแน่น 13YES ส่งแล้ว

(ปิดรับลงทะเบียนรอบนี้ เนื่องจากที่นั่งเต็ม) รายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันรอบที่ 3 »(29 มิ.ย. 58 รายงานตัวเวลา 12:00-12:30 น.)

ขอให้อาจารย์ผู้ประสานงานส่งรายชื่อครูและนักเรียน (เอกสาร word หรือ excel) ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ การแข่งขันมาที่ chang.phys@gmail.com
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด ผู้ประสานงาน จำนวน(คน) Confirm ส่งรายชื่อ
Word/Excel
1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นางทรงศรี โสมชัย 20YESส่งแล้ว
2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นางสาวนันทวัน พันธุมะโน 20YESส่งแล้ว
3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นางนันทิยา เชื้อคำฮด 20YESส่งแล้ว
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นางสาวกิริยา ทิพมาตย์ 20YESส่งแล้ว
5 อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น นางสาวกุณฑิกา ภูสีฤทธิ์ 20YESส่งแล้ว
6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร นางพิศมัย พานโฮม 18YESส่งแล้ว
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย น.ส.ภัทรนันท์ มูลสัน 8YESส่งแล้ว
8 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา วิจินต์ รวมฉิมพลี 33YESส่งแล้ว
9 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี นางสาวรุจิระ การิสุข 78YESส่งแล้ว
10 สุรนารีวิทยา๒ นครราชสีมา สุรางค์ นรโภค 2YESส่งแล้ว
11 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ครูวัชราพร ฉลาด 6YESส่งแล้ว
12 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น นายพัฒนพงษ์ พันแน่น 13YESส่งแล้ว
13 ผดุงนารี มหาสารคาม นางจริยา พิพิศจันทร์ 68YESส่งแล้ว

รายชื่อโรงเรียนที่ลงทะเบียนเข้าชมการแข่งขันรอบที่ 4 »(30 มิ.ย. 58 รายงานตัวเวลา 07:00-07:30 น.)

ขอให้อาจารย์ผู้ประสานงานส่งรายชื่อครูและนักเรียน (เอกสาร word หรือ excel) ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ การแข่งขันมาที่ chang.phys@gmail.com
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด ผู้ประสานงาน จำนวน(คน) Confirm ส่งรายชื่อ
Word/Excel
1 ห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ นางสาวศิวพร แสงไทยารักษ์ 20YES
2 พิมายวิทยา นครราชสีมา นายสรวิชญ์ ลำเลียง 20YESส่งแล้ว
3 โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม นายสวัสน์ ช่างหล่อ 20YESส่งแล้ว
4 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล 6YESส่งแล้ว
5 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ นายรุ่งโรจน์ โคตรนารา 31YESส่งแล้ว
6 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด 15YESส่งแล้ว
7 โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย น.ส.ภัทรนันท์ มูลสัน 8YESส่งแล้ว
8 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา วิจินต์ รวมฉิมพลี 26YESส่งแล้ว
9 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ นางสาวสุพร ฉวีศักดิ์ 8YESส่งแล้ว
10 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ นางสินีนาฏ เติมวุฒ 20YESส่งแล้ว
11 สภาราชินี ตรัง นวลพรรณ ศิริธรรม 2YESส่งแล้ว
12 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ครูวัชราพร ฉลาด 6YESส่งแล้ว
13 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางสาวนัชชา แดงงาม 9YES


โรงเรียนที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าชมการแข่งขันรอบสุดท้าย » (3 ก.ค. 58 รายงานตัวเวลา 07:00-07:30 น.)

ขอให้อาจารย์ผู้ประสานงานส่งรายชื่อครูและนักเรียน (เอกสาร word หรือ excel) ที่จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ การแข่งขันมาที่ chang.phys@gmail.com
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด ผู้ประสานงาน จำนวน(คน) Confirm ส่งรายชื่อ
Word/Excel
1 นารีนุกูล อุบลราชธานี นายวิโรฒ ยืนยง 30YES
2 สา น่าน นายนิรันดร์ จิตอารีย์ 10YES
3 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ นางสาวธนานุช ดุจจานุทัศน์ 20YES
4 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สกล ดุริยศาสตร์ 20YES
5 ห้วยต้อนพิทยาคม ชัยภูมิ นางสาวศิวพร แสงไทยารักษ์ 20YES
6 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล 6YESส่งแล้ว
7 ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี ปิติภูมิ บัวตูม 2YESส่งแล้ว
8 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี ว่าที่ ร.ต.วัฒนะ รัมมะเอ็ด 15YESส่งแล้ว
9 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ นางสาวสุพร ฉวีศักดิ์ 7YESส่งแล้ว
10 กำเนิดวิทย์ ระยอง ดร.มิญช์ เมธีสุวกุล 10YESส่งแล้ว
11 สิรินธร สุรินทร์ นางสาวรุจิรา ราชรักษ์ 25YESส่งแล้ว
12 โรงเรียนรัตนบุรี สุรินทร์ นายคำพูน วันนา 12YESส่งแล้ว
13 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ นางสินีนาฏ เติมวุฒ 20YESส่งแล้ว
14 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ นางสาวพิมพ์ณรดา จินดาธรานันท์ 14YESส่งแล้ว
15 mep โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ นางวจีพร สุขสมบูรณ์ 7YESส่งแล้ว
16 ระยองวิทยาคม ระยอง ชัชวาลย์ ใหม่สวัสดิ์ 7YESส่งแล้ว
17 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก นางศรีจันทร์ กลิ่นรอด 8YESส่งแล้ว
18 สภาราชินี ตรัง นวลพรรณ ศิริธรรม 2YESส่งแล้ว
19 สุรนารีวิทยา๒ นครราชสีมา สุรางค์ นรโภค 2YESส่งแล้ว
20 ช้างบุญวิทยา สุรินทร์ ยุวดี สุวรรณ์ 6YESส่งแล้ว
21 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ นายสมาน เรืองศรีตระกูล 11YESส่งแล้ว
22 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น ครูวิรัช คุ้มโภคา 50YESส่งแล้ว
23 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี นางสาวสุวะนิต สุระสังข์ 11YESส่งแล้ว
24 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา นายพสงค์ แรงสิงห์ 6YESส่งแล้ว
25 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ น.ส.ลัดดาวัลย์ ประกอบเพ็ชร์ 12YESส่งแล้ว
26 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก นางเสาวลักษณ์ ชนบดีเฉลิมรุ่ง 8YESส่งแล้ว
27 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ สุปราณี มงคลล้ำ 2YESส่งแล้ว
28 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กทม นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่า 8YESส่งแล้ว
29 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ ครูวัชราพร ฉลาด 6YESส่งแล้ว
30 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช นางสาวนัชชา แดงงาม 9YES
31 ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ นางพิศมัย โชคสวัสดิ์ 2YES